ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเราเซ็นทรัลเมดิก คลินิก
         เซ็นทรัล เมดิก คลินิก เป็นคลินิกชุมชนที่ให้บริการตรวจรักษาโรคและให้บริการทางการแพทย์ที่หลากหลายบริการ เทียบเท่าแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2533  ปัจจุบันมีคลินิกเครือข่าย  7 สาขา กำลังเปิดรับสมัครบุคลากร ที่มองหาความก้าวหน้า เข้าร่วมทีม รองรับการขยายสาขาเครือข่าย ดังนี้

ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข (PHO)

Qualifications:

 1. เพศหญิง อายุ 22-30 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์
 3. มีประสบการณ์ งานโรงพยาบาล หรือคลินิก อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 4. บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีใจรักงานบริการ
 5. สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี มีความอดทนและเปิดใจที่จะเรียนรู้

Responsibilities:

 1. รับผิดชอบ งานเวชระเบียน , การรายงานสถิติผู้ป่วย, งานเอกสารทั่วไปรับผิดชอบ
 2. งานบัญชีการเงิน คลินิก (รายได้และสรุปบัญชีประจำวัน)
 3. รับผิดชอบ งานช่วยอาจารย์แพทย์ ในการตรวจผู้ป่วย เช่น การตรวจ PV
 4. รับผิดชอบ งานให้บริการ ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ
 5. รับผิดชอบ งานส่งเสริมสุขภาพตามที่ฝ่ายบริหารสาขากำหนด
 6. รับผิดชอบ การช่วยจัดยาภายใต้การกำกับดูแลของแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ

สมัครงานที่นี่

  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (HR Officer)
Qualifications:

 1. ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี ขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบริการทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. ประสบการณ์งานบุคคล อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 4. สามารถใช้โปรแกรม Payroll เป็นอย่างดี
 5. มีทักษะในการสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี มีไหวพริบที่
 6. ความสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี มีความอดทนและเปิดใจที่จะเรียนรู้
 7. มีความรู้ในกฎหมายแรงงาน

Responsibilities:

บริหารงานบุคคลให้พนักงานมีความสุขให้กับพนักงาน และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 1. Recruitment: สรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมงาน
 2. Performance Management: การประเมินผล ควบคุมดูแลให้พนักงานปฎิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ
 3. Payroll & Welfare: งานเงินเดือน ยื่นประกันสังคม สวัสดิการพนักงาน
 4. Motivation: กิจกรรมบริษัท สร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีจิตสำนึกต่อลูกค้าและองค์กร

 

สมัครงานที่นี่

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ IT Support

Responsibilities:

ดูแลระบบโปรแกรมการใช้งานของคลินิก (PC Clinic)และ ระบบ Internet

 1. Maintenance ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับ IT กับบุคลากรภายในองค์กร
 2. ดูแลระบบ network เบื้องต้น และระบบ Server
 3. ถ่ายทอดความรู้ สอนการใช้งานซอฟท์แวร์ที่จำเป็นให้กับบุคลากรภายในองค์กร
 4. ดูแลการจัดซื้อ/หรือส่งซ่อมอุปกรณ์ IT ทั้งหมด
 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications:

 1. เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, IT หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ในสายงาน 2 ปี ขึ้นไป
 4. สามารถขับรถยนต์ได้
 5. มีใจรักงานบริการ มี Service Mind มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้ดี
 6. สามารถทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ดี มีความอดทน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

สมัครงานที่นี่

  รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ (RN)

Qualifications:

 1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 3. มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น1
 4. มีประสบการณ์ อย่างน้อย 2 ปี
 5. บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีใจรักงานบริการ
 6. ความสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี มีความอดทนและเปิดใจที่จะเรียนรู้

Responsibilities:

 1. ให้บริการผู้ป่วย ปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ และตามแผนการรักษาของแพทย์
 2. รับคำสั่งแพทย์ จัดยา ฉีดยา เจาะเลือด ทำแผลและหัตถการต่างๆ
 3. ให้ คำแนะนำการใช้ยา การดูแลสุขภาพ รายการส่งเสริมตรวจสุขภาพ
 4. ให้ความรู้ทางการพยาบาลภายในคลินิก และสานงานภายใน
 5. หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงานที่นี่

  เอกสารต่างๆในการสมัครงาน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาวุฒิการศึกษาขั้นสูงสุด
– ใบผ่านงาน
– รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป

  สนใจติดต่อสมัครได้ที่
สำนักงาน เซ็นทรัล เมดิก กรุ๊ป 3062 ถ.ประชาสงเคราะห์ ดินแดง กทม. 10320
โทร. 0-2692-5000 ext.210

กรอกข้อมูลสมัครงาน Online ได้เลย คลิกที่นี่

::————————————————————————————————————::

หากท่านมีคุณลักษณะความเป็นผู้นำ มนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
สามารถทำงานเป็นทีมได้ และรักงานบริการ ท่านจะได้รับโอกาสที่ดีเยี่ยมจากเรา