ตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเข้างาน (Pre-employment)

 

          การตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเข้างานที่ เซ็นทรัล เมดิก คลินิก โดยแพทย์แผนปัจจุบันชั้น 1 จะทำการตรวจร่างกายทั่วไปและสภาวะทางจิตใจ สอบถามอาการแสดงต่างๆ ของโรคที่ปรากฏ  ตามวิธีทางการแพทย์เพื่อให้ทราบถึงความเหมาะสม และผลกระทบต่อสุขภาพของลูกจ้างอันอาจเกิดจากการทำงาน
          การตรวจสุขภาพของพนักงานก่อนเข้าทำงาน รายการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB) ตามที่นายจ้างแต่ละบริษัทกำหนด ซึ่งอาจกำหนดรายการตรวจสุขภาพเป็น 2 ประเภท ได้แก่
          1. การตรวจสุขภาพทั่วไป เพื่อให้นายจ้างได้พนักงานที่มีสุขภาพสมบูรณ์ เหมาะสมกับหน้าที่ ไม่มีโรคเรื้อรังที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่และมีแนวโน้มที่จะแพร่กระจายโรค
          2. การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง ตามกฎกระทรวงที่กำหนดกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง และส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๗ ขึ้นอยู่กับ ลักษณะงานหรือตามลักษณะปัจจัยเสี่ยงที่พนักงานได้รับเพื่อให้นายจ้างได้ทราบข้อมูลพื้นฐานด้านสุขภาพของลูกจ้าง ไม่เป็นโรคต้องห้ามอันอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการทำงานและผลกระทบต่อสุขภาพของลูกจ้างอันอาจเกิดจากการทำงานเพื่อเฝ้าระวังโรคที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน

คุ้มเวลา..ด้วยบริการคู่สัญญาคลินิก

  • บริษัทคู่สัญญาสามารถกำหนดรายการตรวจสุขภาพตามความจำเป็นและเหมาะสมกับลักษณะธุระกิจของท่านส่วนลดค่าบริการทางการแพทย์ ตามเงื่อนไขและข้อตกลง
  • พนักงานผู้รับบริการ จะได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว กระชับ ลดขั้นตอนที่ซับซ้อน
  • บริษัทคู่สัญญาจะได้รับสรุปรายงานผลการตรวจสุขภาพที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ตรวจสอบสอบได้