ตรวจทางห้องแล็ป Laboratory Services

          เป็นการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยขั้นตอนวิธีการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่น การตรวจเลือดต่างๆ การตรวจปัสสาวะ การตรวจอุจจาระ การตรวจเชื้อ การตรวจเพาะเชื้อ เป็นต้น เพื่อช่วยยืนยันการวินิจฉัยโรคทางคลินิกของแพทย์  เพื่อช่วยประเมินติดตามการรักษา เพื่อการตรวจเชคสุขภาพ สำหรับผู้รับบริการทั่วไปที่ต้องการตรวจแล็ป ด้วยขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ
          เซ็นทรัล เมดิก คลินิกเป็นคู่สัญญาการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (แล็ป) N-Health ที่ได้รับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ตามมาตรฐาน ISO9001 : 2008 และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองความสามารถตาม มาตรฐาน ISO15189 : 2012

ช่องทางพิเศษ สำหรับผู้ป่วยทั่วไปที่สามารถเข้าถึงการตรวจแล็ป ที่สะดวก รวดเร็ว กระชับ ลดขั้นตอนที่ซับซ้อน

  • ท่านสามารถมาขอตรวจแล็ปเพื่อนำผลการตรวจแล็ป ให้แพทย์ประจำตัวในการติดตามรักษา
  • ท่านสามารถมา ปรึกษาแพทย์ ขอคำแนะนำเพื่อขอตรวจเชคสุขภาพ เพื่อดูความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย ค้นหาโรค
  • ท่านสามารถมาขอตรวจแล็ปเพื่อประกอบสมัครเข้าทำงาน หรือประกอบการรับรองสุขภาพ