เกี่ยวกับเรา

Central Medic Clinic Story

                 เซ็นทรัล เมดิก คลินิกเป็นคลินิกชุมชนที่ให้บริการตรวจรักษาโรคและให้บริการทางการแพทย์ที่หลากหลายบริการ เทียบเท่าแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2533    โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประสบการณ์ตรวจรักษาโรคและวินิจฉัยโรคมากว่า 28 ปี ยึดมั่นในคุณธรรมจรรยา บรรณแห่งวิชาชีพอย่างเคร่งครัดให้ความสำคัญคุณภาพมาตรฐานการบริการทางการแพทย์     มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพคลินิกมาอย่างต่อเนื่องและขยายการให้บริการคลินิกชุมชน          ที่อยู่เคียงคู่ใกล้ชิดชุมชน สามารถเข้าถึงการรับบริการทางการแพทย์ได้ง่าย ทัดเทียมกัน สะดวก รวดเร็ว ใกล้บ้าน และบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเองจากบุคลากรทางการแพทย์ที่ผ่านการอบรมด้านวิชาการและด้านคุณภาพบริการ คอยให้การบริการ ดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด บนพื้นฐานความพึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ จนถึงปัจจุบันมี 6 สาขาเครือข่าย


 

ปรัชญาการทำงาน 

 

          เซ็นทรัล เมดิก คลินิก เราที่ยึดมั่นปรัชญาการทำงาน
“คลินิกเวชกรรมคุณภาพ บริการชุมชนด้วยคุณธรรม”
          ด้วยค่าบริการทางการแพทย์ที่ยุติธรรม ราคาสมเหตุสมผลกับคุณภาพบริการทางการแพทย์ เพื่อให้ชุมชนได้เข้าถึงการบริการทางการแพทย์ การรักษาพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพ ได้อย่างทั่วถึง ทัดเทียมกัน


วิสัยทัศน์

“ มุ่งสู่คลินิกเวชกรรมเครือข่าย ที่เป็นเลิศทั้งคุณภาพและบริการ ”

เซ็นทรัล เมดิก คลินิก จะเป็นคลินิกชุมชนให้บริการทางการแพทย์ที่เป็นเลิศที่มีคุณภาพ มาตรฐานการบริการทางการแพทย์ บนพื้นฐานความพึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้บริการ