ตรวจสุขภาพประจำปี (Medical Check up)

 


          การตรวจสุขภาพประจำปี เซ็นทรัล เมดิก คลินิก ส่งเสริมสุขภาพชุมชนที่มุ่งเน้นการคัดกรอง (Screening) เป็นการค้นหาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค เพื่อจะได้ป้องกันหรือกำจัดปัจจัยเสี่ยงนั้นก่อนที่จะทำให้เกิดโรค และให้เข้าถึงการตรวจสุขภาพที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว ด้วยขั้นตอนที่เบ็ดเสร็จ (one stop service) ทุกท่านจะได้รับสมุดบันทึกผลการตรวจสุขภาพ
แพทย์จะทำการประเมินผลการตรวจสุขภาพ โดยประเมินปัจจัยเสี่ยงที่พบ และให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวเพื่อกำจัดปัจจัยเสี่ยง เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดโรคในอนาคต

การตรวจร่างกายด้วยขั้นตอน

  • การตรวจร่างกายทั่วไป วัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง คำนวณดัชนีมวลกาย
  • การซักประวัติ ประเมินหาปัจจัยเสี่ยง ได้แก่การซักประวัติทั่วไป เช่น อายุ เพศ เชื้อชาติ การทำงาน อาชีพการซักประวัติโรคประจำตัว โรคของคนในครอบครัว  พฤติกรรมการรับประทานอาหาร การใช้สารเสพติดการออกกำลังกาย
  • การตรวจร่างกายตามระบบ และการตรวจตามปัจจัยเสี่ยง
  • การตรวจทางห้องปฎิบัติการ โดยเลือกตรวจตามปัจจัยเสี่ยง
  • สรุปประเมินผลการตรวจสุขภาพ ประเมินปัจจัยเสี่ยง แก้ไขโรคและให้คำแนะนำการปฏิบัติตัว

ท่านจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

          การเจาะเลือดตรวจระดับน้ำตาล และไขมันในเลือด ควรจะงดน้ำ-อาหาร ทางปากทุกชนิด อย่างน้อย  6 – 8 ชั่วโมงหากไม่ได้ตรวจระดับน้ำตาล และไขมันในเลือด ก็ไม่จำเป็นต้องอดอาหาร การอดอาหารหมายถึงอาหารทุกอย่างทั้งน้ำชา กาแฟ นมดื่มได้เฉพาะน้ำเปล่าเท่านั้น